Η Α' Καρδιολογική Κλινική ακολουθεί πιστά την οδηγία Ορθής Κλινικής Πρακτικής για τις κλινικές μελέτες

Η Οδηγία για την Ορθή Κλινική Πρακτική (οδηγία 2005/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2005) θεσπίζει αρχές και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή κλινική πρακτική, σε ό,τι αφορά στη διενέργεια κλινικών δοκιμών φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, καθώς και στις απαιτήσεις για την έγκριση της κατασκευής ή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων.

Mobirise

Γραφείο κλινικών μελετών Α΄ΚΚ ΠΓΝΙ

Φροντίζει για την άρτια διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕΔ και τον ΕΟΦ.

Φέρνει σε επικοινωνία τους ασθενείς με τους ερευνητές της μελέτης. Επικοινωνεί με τους οργανισμούς ανάθεσης έρευνας και τους χορηγούς σε κάθε στάδιο της μελέτης. Συντονίζει τις ενέργειες του κύριου ερευνητή.

Απ' ευθείας στο τηλέφωνο +302651099679.

Την άμεση επίβλεψη έχει ο κ. Θ. Κωλέττης και συντονίστρια είναι η κ. Ε. Γκόγκα. Συμμετέχουν ο κ. Δ. Νίκας, η κ. Σ. Πατρωνίδου, ο κ. Χ. Χρηστάκης και η κ. Ε. Σιαχούλη. Όλοι είναι πιστοποιημένοι για την εφαρμογή των αρχών ορθής κλινικής πρακτικής.

Mobirise
προσωπικό του γραφείου κλινικών μελετών
Mobirise

Βάντα Σιαχούλη
νοσηλεύτρια ΠΕ

Ελίνα Σπύρου
νοσηλεύτρια

Γιάννης Πατσούρας
νοσηλευτής

Mobirise

ερευνητική δραστηριότητα

Mobirise free creator - Click here